Gezien het feit dat de V.V. Caesar/L. Vos vóór elk seizoen per lid de contributie moet afdragen aan de KNVB is de vereniging genoodzaakt de kosten hiervan op een zo efficiënt mogelijke manier te vereffenen. De werkzaamheden die gepaard gaan bij het innen van de contributie bij haar leden vergt voor de vereniging (ondanks afgifte van machtigingen) veel tijd en energie. Om het nu voor iedereen zo gemakkelijk en duidelijk mogelijk te maken heeft het bestuur besloten een contributiereglement te hanteren. Volledigheidshalve wijzen wij erop dat de algemene ledenvergadering dit reglement officieel heeft goedgekeurd en aangenomen.

Contibutiebetaling via ClubCollect

Het innen van de contributie is elk jaar weer een flinke klus. Daarbij hoorden wij af en toe van onze leden de wens om in termijnen te kunnen betalen. Om het jou en ons gemakkelijker te maken hebben wij verschillende mogelijkheden onderzocht. Daarbij komt ClubConnect als beste naar voren.

ClubConnect is geen incassobureau. Zij gaan ons juist ondersteunen met deze administratieve taak. Zodra het seizoen start ontvang je een betaalverzoek per e-mail met verdere uitleg. Via een link in die e-mail kun je inloggen op een persoonlijke pagina en aangeven hoe (in termijnen of in eens) je de contributie wilt betalen.

Te betalen contributie:

De hoogte van de te betalen (basis)contributie is door de algemene ledenvergadering als volgt vastgesteld:

Categorie

Hoogte
contributie
per 5 maanden

Totale
contributie
per seizoen

Senioren 1e en 2e team (prestatie)

€ 125,00

€ 250,00

Senioren  3e, 4e team en dames (recreatief)

€ 115,00

€ 230,00

A-junioren / JO19

€ 105,00

€ 210,00

B-junioren / JO17 / MO17

€ 105,00

€ 210,00

C-junioren / JO15 / MO15 / JO14

€ 105,00

€ 210,00

D-pupillen / JO13 / JO12

€ 95,00

€ 190,00

E-pupillen / JO11 / JO10

€ 95,00

€ 190,00

F-pupillen / JO9 / JO8

€ 75,00

€ 150,00

Mini-F / JO7

€ 55,00

 € 110,00

G- team

€ 60,00

€ 120,00

Veteranen team

 € 70,00

   € 140,00

Contributiereglement:

  • De contributie kan worden betaald worden betaald in termijnen of in 1 keer. Bij betaling in termijnen moet een automatische incasso afgegeven worden, en wordt een kleine vergoeding gerekend voor administratiekosten.
  • Mocht blijken dat de contributie niet binnen de vastgestelde termijn is voldaan zijn wij helaas genoodzaakt om het desbetreffende lid te moeten uitsluiten voor trainingen en/of wedstrijden tot het moment dat de betaling is geschiedt;
  • Nieuwe leden welke zich aanmelden bij onze vereniging zijn naast de reguliere contributie eenmalig een bedrag van € 10 verschuldigd voor de te maken administratiekosten (o.a. afdragen contributie aan de KNVB en aanmaken verplichte spelerspas);
  • Voor nieuwe jeugdleden bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde proefperiode in overleg met onze hoofd jeugdcoördinator Frans Feron. Tijdens deze periode is er géén contributie verschuldigd. Wanneer de proefperiode afloopt en aanmelding volgt als lid geldt dit reglement met terugwerkende kracht naar het begin van het desbetreffende lopende seizoen;
  • Het bestuur hoopt bovenstaande sancties niet te hoeven uitvoeren en verwacht van iedereen zijn of haar medewerking.

Rubrieken ter bepaling van de uitzonderingen op de basiscontributie:

Om een eenduidig beleid voor de toekomst neer te leggen is tijdens de algemene ledenvergadering een aantal rubrieken vastgesteld ten aanzien van de contributieheffing:

  • Leden die persoonlijk wedstrijden spelen en trainen betalen volle contributie tenzij ze vallen onder een onderstaande categorie;
  • Leden die persoonlijk wedstrijden spelen en/of trainen en daarnaast jeugdleider en tevens jeugdtrainer zijn betalen géén contributie. Uitleg jeugdleider en jeugdtrainer: diegene die iedere zaterdag een jeugdteam begeleidt en daarnaast eveneens structureel door de week minimaal één keer per week een jeugdteam traint (al dan niet onder begeleiding van de sectie-coördinator);
  • Wanneer uit één gezin meerdere personen lid zijn van onze vereniging zal de contributie bij het derde lid (waarbij het oudste lid geldt als eerste lid) worden gehalveerd en zullen de vierde en volgende gezinsleden volledig worden vrijgesteld van contributie. Dit geldt enkel wanneer alle gezinsleden woonachtig zijn op het zelfde woonadres;
  • Indien zich abusievelijk vergissingen hebben voorgedaan bij de inning van de contributie gelieve u zich te melden bij de penningmeester Roger Voncken;
  • Het bestuur houdt te allen tijde het recht vanwege moverende redenen te kunnen afwijken van het bovenstaande reglement op incidentele basis.

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met de penningmeester a.i. Roger Voncken.

Bestuur VV Caesar/L. Vos