Vanaf het moment van betreden van de accommodatie moet men zich conformeren met de regels zoals deze gelden voor het gehele Caesar/L. Vos complex.

Kantine

 • Tassen
  Tassen niet in de kantine neerzetten, maar in het daarvoor betreffende rek in de hal. Als er geen plaats meer is dan de doorloop vrijhouden en tassen netjes aan de kant neerzetten.
 • Roken
  In de kantine mag niet gerookt worden.
 • Voetbalschoenen
  Het dragen van voetbalschoenen is in de kantine niet toegestaan.

Bestuurskamer

 • Gebruik
  De bestuurskamer is altijd geopend en door kader te gebruiken voor het houden van besprekingen, ontvangen scheidsrechter en/of kader tegenstander. Besprekingen wel inplannen bij secretaris dhr. Voncken. Na gebruik bestuurskamer opruimen (gebruikte kopjes afwassen).
 • Het is niet toegestaan om in de bestuurskamer te roken.
 • Post
  Mails, post, clubblad, mededelingen van KNVB, van leiders of trainers; leg deze niet zo maar neer in de bestuurskamer, deel deze zelf uit of meldt dit in ieder geval aan betreffende personen.
 • De bestuurskamer is geen verblijfsruimte.
 • De bestuurskamer is geen omkleedruimte.
 • Houd deze ruimte schoon.

Kleedlokalen

 • Het kleedlokaal dient netjes behandeld te worden. Vernielingen worden absoluut niet geaccepteerd. Er zal bij overtreden van de regels een passende strafmaatregel getroffen worden.
 • Vanuit het oogpunt van diefstalpreventie: Neem geen kostbare spullen mee naar de trainingen.
 • Corveeregeling
  Na omkleden zorgt elk team voor het netjes achterlaten van het kleedlokaal. Douche- en kleedruimte vegen met de in elk lokaal aanwezige trekker. Bekertjes, drinkflesjes, papier etc in prullenbak. Op wedstrijddagen is ontvangend team verantwoordelijk voor schoonmaken kleedruimte tegenstander. Dit in samenwerking met aanwezige beheerder.
 • Voetbalschoenen
  Schoenen mogen niet worden schoongespoeld in de doucheruimte
 • Persoonlijke hygiëne
  De club stelt douchen na wedstrijden en trainingen uit oogpunt van hygiëne verplicht. Het kader ziet hier op toe. Zie ook normen en waarden op website.
 • Rookverbod
  In alle ruimtes geldt een algemeen rookverbod.

Wedstrijd, trainingsballen en trainingsmaterialen.

 • Trainingsballen en -materialen worden door de terreinbeheerder aan de trainer/leider ter plaatse verstrekt. Deze laatsten zijn verantwoordelijk voor het terugbezorgen van alle ballen en materialen na afloop van training cq wedstrijd.
 • Op wedstrijddagen is ontvangend team verantwoordelijk voor het uitgeven en innemen van de intrapballen van de bezoekende tegenstander. Na de laatste wedstrijd van die dag op het betreffende veld dienen de hoekvlaggen meegenomen te worden en afgegeven te worden bij de terreinknecht.

Velden

 • Toewijzing
  Toewijzing velden geschiedt door terreinbeheer. Het streven is om te werken met een zo standaard mogelijke veld- en lokaaltoewijzing op wedstrijd- en trainingsdagen. 
 • Uitzetten velden 7-tallen en mini-F
  De 7-tallen en de mini-F spelen hun wedstrijden op respectievelijk veld 2A en veld 2B. Voor aanvang van de wedstrijden op zaterdagochtend dienen de doelen geplaatst te worden. Per team van de eerst spelende teams dient een kaderlid 45 minuten eerder aanwezig te zijn om te assisteren bij het plaatsen van de doelen. Het laatst spelend team op een klein veld zorgt er voor dat de doelen weer op hun opslagplek worden gezet.

Wedstrijden

 • Thuiswedstrijden
  Bij thuiswedstrijden wordt de wedstrijdkleding verstrekt in een tas voorzien van het desbetreffende plaatje met teambenaming. Wedstrijdkleding zo mogelijk ophalen na afloop van de laatste training voorafgaande aan de wedstrijd, maar in ieder geval tijdens de reguliere openingsuren van terreinbeheer op trainingsavonden of wedstrijddagen. Na afloop tas met kleding inleveren in het ballen-/washok.

Overigen

 • Oefenwedstrijden, wijzigingen wedstrijden
  Oefenwedstrijden dan wel wijzigingen van jeugdwedstrijden altijd via M. Kreutz, wedstrijdsecretaris jeugd, melden. Voor senioren melden bij J. Hollanders, wedstrijdsecretaris senioren. Aan de hand van hun wekelijks wedstrijdprogramma wordt door secretariaat de planning van de velden opgesteld. Vooraf informeren bij secretaris naar de mogelijkheden is gewenst. Doordeweekse oefenwedstrijden op de eigen trainingsavond inplannen.

Tenslotte:

“Het bestuur heeft te allen tijde het recht afwijking van bovenstaande reglement toe te staan wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn.”