VV Caesar / L. Vos is een voetbalvereniging die altijd normen en waarden hoog in haar vaandel heeft staan. Het gaat dan vooral om gedrag naar elkaar en gedrag naar buiten toe. Wij zijn een vereniging waar we trots op zijn. Zo worden we bekeken door andere verenigingen en de maatschappij en dat willen we zo houden en zelfs versterken.

Stilstand is gelijk aan achteruitgang. Om met een bekende spreuk te beginnen geven we meteen aan waar we naar toe willen. Bij Caesar / L. Vos valt het gelukkig allemaal nog wel mee, gelukkig, want er zijn helaas ook andere voorbeelden te noemen. Maar om bij Caesar / L. Vos alert te blijven dat we niet naar een bedenkelijk niveau afzakken is het nodig om een en ander onder de aandacht van de leden te brengen. Met name het ongewenst gedrag staat hoog op ons lijstje. Het gaat daarbij niet alleen om ongewenst gedrag op het veld tijdens wedstrijden of trainingen, maar ook om ongewenst gedrag daarbuiten. Wij als Caesar / L. Vos zijn van mening dat voorkomen beter is dan genezen. Daarom nu beginnen met deze uitwerking en daar nu, maar ook later de vruchten van plukken. Lees het onderstaande aandachtig door. Wij zijn van mening dat het dan wel goed komt, nee, goed blijft met de normen en waarden binnen onze vereniging.

Het bestuur is van mening dat kaderleden niet de taak van ouders en verzorgers over het bijbrengen van normen en waarden moeten gaan overnemen. We proberen er een ondersteunende rol in te leveren, maar wel binnen redelijke grenzen van inzet. Kaderleden worden daarin maximaal ondersteund door het bestuur. Met ingang van het seizoen 2006/2007 wordt daarom aan de hand van deze notitie met alle leden binnen de vereniging gesproken over normen en waarden, over gewenst en ongewenst gedrag. Ook wordt heel duidelijk gemaakt wat er zal gebeuren als een lid zich daar niet aan houdt. Met nieuwe leden wordt apart gesproken over ons beleid en ze dienen op het aanmeldingsformulier er voor te tekenen dat ze hiervan kennis hebben genomen en akkoord gaan.

Het handhaven van normen en waarden is overigens niet alleen een zaak van kader en bestuur. Ieder lid heeft daarin een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag.

Sancties: welke soorten sancties zijn er?

Met ingang van het seizoen 2006/2007 gaan we sancties toepassen bij wangedrag. Het gaat om alle gedrag en overtredingen daarvan in verenigingsverband. Met verenigingsverband wordt bedoeld wedstrijden, trainingen, toernooien en nevenactiviteiten die onder de vlag van de vereniging, dan wel eindverantwoordelijkheid van het bestuur plaatsvinden op de eigen sportaccommodatie of elders. Alle overtredingen worden door de commissie strafzaken behandeld en bijgehouden in een register. De sancties zijn vergelijkbaar met wat er ook in een wedstrijd kan gebeuren.

Er is altijd overleg tussen commissie strafzaken en het bestuur over de te nemen sanctie. Het bestuur legt uiteindelijk de sanctie op.

Van licht naar zwaar gaat het om de volgende sanctiemogelijkheden:

 • Een waarschuwing bestaat uit een aantekening, waarbij een eerstvolgende keer een zwaardere sanctie wordt toegepast. Het kader heeft daarbij de bevoegdheid om een waarschuwing te geven. Het bestuur zorgt voor het vastleggen van de aantekening.
 • Een uitsluiting voor 1 of meerdere wedstrijden/trainingen/nevenactiviteiten. Daartoe wordt besloten door het kader na overleg met de hoofdleider of bestuur.
 • Een schorsing voor een bepaalde periode van alle activiteiten. Daartoe wordt besloten door het bestuur in overleg met het kader.
 • Een uitsluiting en/of verwijdering betekent directe uitsluiting van alle activiteiten voor een langere periode, al dan niet gekoppeld aan een verbod om op het sportcomplex te mogen komen. Het bestuur beslist tot het geven van een rode kaart.
 • Een royement betekent definitieve uitsluiting en verwijdering van de club, verbod toegang sportcomplex, al dan niet gekoppeld aan een melding bij de KNVB. In de statuten van de vereniging staat een dergelijke maatregel beschreven als royement. Het bestuur beslist over een zwarte kaart.

Wanneer kan men welke sanctie verwachten?

De meest voorkomende gevallen zijn:

 • Drugs —> uitsluiting en/of verwijdering. Het gaat om het in bezit hebben, gebruiken, verkopen, onder invloed zijn, stimuleren van gebruik door anderen van zowel soft- als harddrugs. Daarnaast kan eventueel de politie worden ingeschakeld.
 • Diefstal —> Minimaal uitsluiting en/of verwijdering en afhankelijk van de aard en toedracht royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het wegnemen van welk artikel van welke waarde dan ook van iemand anders. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).
 • Vandalisme en vernieling —> Afhankelijk van de omstandigheden, aard en toedracht een uitsluiting en/of verwijdering. Bij ernstige overtreding royement. Daarnaast kan geëist worden de kosten te vergoeden en kan de politie eventueel worden ingeschakeld. Het gaat om het vernielen van welk artikel van welke waarde dan ook dat van iemand anders is. Het zijn eigendommen van teamgenoten, kaderleden, publiek, vreemden van zowel eigen als andere verenigingen of personen (gasten, scheidsrechters).
 • Gebruik van fysiek geweld —> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het gaat om dreigen of handtastelijk zijn jegens teamgenoten, leden/kaderleden van eigen of andere verenigingen, publiek, gasten, scheidsrechters.
 • Ongeoorloofd gebruik van alcohol —> Het betreft in ieder geval de regels en wetten die van toepassing zijn in de horeca. Daarnaast kan gebruik van alcohol leiden tot ongewenst gedrag. Het kantinepersoneel dient er op toe te zien dat de regels nageleefd en gehandhaafd worden.
 • Niet respectvol behandelen —> Afhankelijk van aard en toedracht een waarschuwing t/m royement. Het is het in woord en gebaar laten merken absoluut geen respect (schelden, beledigen, dreigen, discrimineren) voor anderen te hebben (teamgenoten, kader, bestuur, publiek, tegenstanders, scheidsrechters).
 • Niet houden aan huisreglement —> Afhankelijk van de “overtreding” ten opzichte van de regels gesteld in het huisreglement door personen genoemd in dit reglement.

Boeteregeling gele en rode kaarten door de scheidsrechter

Alle spelers en begeleiders van VV Caesar (jeugd, heren senioren en dames) betalen KNVB boetes tgv gele of rode kaarten zelf. De door de KNVB bij de vereniging in rekening gebrachte kosten worden doorbelast aan de betreffende speler, leider of coach (hierna: “speler”). Ieder elftal is zelf verantwoordelijk voor het incasseren van de boetes die aan de spelers van het elftal zijn opgelegd. Ingeval een speler van mening is dat de kosten niet op hem verhaald moeten worden dient hij een met redenen omkleed verzoek in bij de commissie sportiviteit en respect. Deze commissie beslist of aan het verzoek tegemoet wordt gekomen of niet. Het totaalbedrag van de boetes van een elftal dient één keer per kwartaal in één bedrag aan de penningmeester te worden afgedragen. Het niet of niet tijdig betalen van boetes betekent, evenals het niet betalen van contributie, uitsluiting van trainingen en/of wedstrijden. De teamleiding wordt daarover door het bestuur geïnformeerd.

Nogmaals:

Het handhaven van normen en waarden is overigens niet alleen een zaak van kader en bestuur. Ieder lid heeft daarin een medeverantwoordelijkheid en moet anderen aanspreken op ongewenst gedrag.

Tenslotte:

Het bestuur heeft te allen tijde het recht afwijking van bovenstaande reglement toe te staan wanneer hiervoor in haar ogen voldoende motiverende redenen binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid aanwezig zijn.

Het bestuur is te allen tijde bereid om met u in gesprek te gaan. Wij wensen eenieder een goed en NORM- en WAARDEN-vol seizoen toe.

Met vriendelijke en sportieve groeten.
Het bestuur van VV Caesar / L. Vos